EEGRANTS

Language
Razvojna agencija Šibensko-kninske županije - CODE Aquaculture
Razvojna agencija Šibensko-kninske županije - CODE Aquaculture
Projekt „CODE Aquaculture - Suradnja za razvoj akvakulture“ financiran je u sklopu Bilateralnog fonda Norveških financijskih mehanizama i EGP-a, a provodi ga Razvojna agencija Šibensko-kninske županije.
 
Ciljevi projekta:
  • doprinijeti jačanju suradnje hrvatskih i norveških institucija i tvrtki u sektoru marikulture kroz izradu strateškog dokumenta za planiranje i upravljanje sektorom marikulture u Šibensko-kninskoj županiji.
  • izraditi kvalitetnu podlogu za planiranje razvoja marikulture u Šibensko-kninskoj županiji te za realizaciju poslovne suradnje između hrvatskih i norveških partnera.
  • promovirati potencijale za suradnju između hrvatskih i norveških dionika u sektoru marikulture.
  • unaprijediti i promovirati znanje, I&R i iskustvo za održivi razvoj hrvatskog sektora marikulture koristeći norveška iskustva i znanja.
Aktivnosti:
 
Izrada Studije koja će uključiti analizu stanja, identificirati područja pogodna za marikulturu,   dati zaključke i podloge koji će biti kvalitetna podloga za daljnje prostorno planiranje i projektno planiranje. Proces njene izrade će uključiti širok krug dionika s područja Šibensko-kninske županije, ali i iz Norveške koji će omogućiti prijenos znanja i iskustva. Javno prezentiranje Studije široj javnosti na području Šibensko-kninske županije i Hrvatske, te zainteresiranim Norveškim dionicima kako bi se promovirale mogućnosti suradnje za razvoj marikulture.

Ukupna vrijednost:  36.126,00 EUR

Trajanje projekta:  15.09.2016. – 01.04.2017.

Partneri na projektu: CroNoMar i Nofima AS.

Kontakt: rra@rra-sibenik.hr

Više informacija o projektu doznajte na:  http://www.rra-sibenik.hr/projekti/code-aquaculture-suradnja-za-razvoj-marikulture/20.html