Izrada baze podataka plitke geotermalne energije

Izrada baze podataka plitke geotermalne energije

Izvor financiranja: Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021.

Program: Energija i klimatske promjene

Status: Otvoren od 15. srpnja do 27. rujna 2022. (do 12.00 sati po srednjoeuropskom vremenu)

Tip natječaja: Otvoreni postupak dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Ukupna vrijednost Poziva: 200.000,00 EUR

Iznos potpore po projektu: 5.000,00 – 200.000,00 EUR

Stopa sufinanciranja projekata: do 100%

Trajanje projekata: 12 – 15 mjeseci

Prihvatljivi prijavitelji: svaki pravni subjekt, javni ili privatni, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija, osnovan kao pravna osoba u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi partneri: svaki pravni subjekt, javni ili privatni, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija, osnovan kao pravna osoba u državama donatorima (Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu) ili u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivo područje: odabrani projekti provodit će se na području Republike Hrvatske. Dodatno, aktivnosti bilateralne suradnje mogu biti implementirane na teritoriju država donatora.

Sažetak

Republika Hrvatska ima vrlo pogodne uvjete za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE) zbog svog zemljopisnog i geološkog položaja te klime. U Strategiji energetskog razvoja i zakonodavnom okviru vezanom uz energetiku, korištenje obnovljivih izvora energije (uključujući vjetar, Sunce, vodu, biomasu i geotermalnu energiju) definirano je kao poseban nacionalni interes.

U okviru ovog Poziva, plitka geotermalna energije definirana je kao energija pohranjena u tlu, a za njeno korištenje potreban je sustav izmjenjivača topline (horizontalni ili vertikalni) i dizalice topline. Ovim pozivom obuhvaćeni su sustavi za iskorištavanje topline tla i podzemnih voda.

Trenutno u Hrvatskoj ne postoji sustavno praćenje niti kontrola instaliranih sustava dizalica topline koje koriste plitki geotermalni izvor energije pa je nemoguće procijeniti ukupni instalirani kapacitet niti potrošnju energije koja dolazi iz plitkih geotermalnih izvora energije. Postoji potreba za prikupljanjem svih relevantnih podataka o instaliranoj stanici i energiji potrebnoj za grijanje i hlađenje dobivenoj korištenjem plitkih geotermalnih izvora energije u Hrvatskoj. U tu svrhu fokus ovog poziva za dostavu projektnih prijedloga je razvoj online alata zajedno s popunjenom bazom podataka o plitkim geotermalnim izvorima energije kao i o potencijalu korištenja plitkih geotermalnih izvora energije. Osim softverskog rješenja, nositelj projekta ili projektni partner(i) mora dokazati da ima pristup podacima o plitkim geotermalnim izvorima energije kao i o postojećim sustavima koji koriste plitku geotermalnu energiju. Sukladno tome, u prijavnom obrascu potrebno je razraditi plan popunjavanja razvijene baze podataka dostupnim podacima te način popunjavanja podataka o novoinstaliranim sustavima kroz web aplikaciju.

Baza podataka, zajedno s web aplikacijom mora se moći koristiti za agregiranje i vizualizaciju podataka o svim dostupnim tehnologijama koje koriste plitku geotermalnu energiju kao izvor i ponor topline. To podrazumijeva i otvorene (bušotine, bunari i sl.) i zatvorene (sustavi koji cirkuliraju vodu/glikol u zatvorenim cijevima različitih konfiguracijama na različitim dubinama) sustave dizalica topline. Baza bi također trebala moći dati pregled ključnih tehničkih karakteristika sustava dizalica topline koji koriste plitki geotermalni izvor energije.

Ovim Pozivom na dostavu projektnih prijedloga financiraju se projekti koji se odnose se na programsko fokusno područje Obnovljivi izvori energije, a koje predlažu subjekti hrvatskog javnog ili privatnog sektora, komercijalne ili nekomercijalne organizacije, kao i nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe. Očekivani ishod projekata je povećana proizvodnja energije iz obnovljivih izvora. Očekivani neposredni rezultati su povećanje instaliranog kapaciteta obnovljivih izvora energije i ojačani kapaciteti za upravljanje i promicanje obnovljivih izvora energije. Također se očekuje da će projekti pridonijeti smanjenju emisije CO2 i povećanoj sigurnosti opskrbe.

Poziv podržava projektne prijave u sklopu kojih se planira razviti baza podataka plitke geotermalne energije. Cilj ovog Poziva je povećanje znanja o geotermalnim potencijalima plitkih geotermalnih izvora u Republici Hrvatskoj kako bi se unaprijedio razvoj projekata iskorištavanja geotermalne energije. Poziv će podržati stvaranje javne baze podataka o plitkim geotermalnim resursima u Hrvatskoj.

ODLUKA O FINANCIRANJU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ulozi Upravitelja Programa „Energija i klimatske promjene“ nakon provedenog postupka provjere i odabira projekata u okviru Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izrada baze podataka plitke geotermalne energije“, ukupne vrijednosti 200.000,00 EUR, 9. prosinca 2022. donijelo je Odluku o financiranju. Slijedom Odluke o financiranju s odabranim prijaviteljem bit će sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Odluku o financiranju možete preuzeti na sljedećoj poveznici.

OBAVIJEST O ZATVARANJU POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Poziv na projektnih prijedloga Izrada baze podataka plitke geotermalne energije“  zatvoren je za prijave 27. rujna 2022. u 12.00 po srednjoeuropskom vremenu, sukladno odredbama objavljenog Poziva.

Dokumenti i obrasci

Poziv na dostavu projektnih prijedloga (pdf.)

Prijavni obrazac (offline)

Obrasci:

 1. Izjava prijavitelja/projektnog partnera (Obrazac 1)
 2. Komunikacijski plan (Obrazac 2)
 3. Izjava o partnerstvu (Obrazac 3)
 4. Izjava o primljenim potporama male vrijednosti (Obrazac 4)
 5. Izjava o kategoriji poduzeća (Obrazac 5)

Informacije za prijavitelje projekata (pdf.)

 1. Nacrti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (za proračunske i neproračunske korisnike)
 2. Nacrt Partnerskog sporazuma
 3. Obrazac za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti
 4. Obrazac za ocjenu kvalitete
 5. Program dodjele državnih potpora za provedbu Programa „Energija i klimatske promjene“
 6. Program dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) za provedbu Programa „Energija i klimatske promjene“


Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu