Izrada baze podataka duboke geotermalne energije

Izrada baze podataka duboke geotermalne energije

Izvor financiranja: Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021.

Program: Energija i klimatske promjene

Status: Otvoren od 29. ožujka do 27. svibnja 2022. (do 12.00 sati po srednjoeuropskom vremenu)

Tip natječaja: Otvoreni postupak dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Ukupna vrijednost Poziva: 200.000,00 EUR

Iznos potpore po projektu: 5.000,00 – 200.000,00 EUR

Stopa sufinanciranja projekata: 100%

Trajanje projekata: 12 – 18 mjeseci

Prihvatljivi prijavitelji: svaki pravni subjekt, javni ili privatni, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija, osnovan kao pravna osoba u Republici Hrvatskoj

Prihvatljivi partneri: svaki pravni subjekt, javni ili privatni, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija, osnovan kao pravna osoba u državama donatorima (Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu) ili u Republici Hrvatskoj

Prihvatljivo područje: odabrani projekti provodit će se na području Republike Hrvatske. Dodatno, aktivnosti bilateralne suradnje mogu biti implementirane na teritoriju država donatora

Sažetak

Republika Hrvatska ima vrlo pogodne uvjete za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE) zbog svog zemljopisnog i geološkog položaja te klime. U Strategiji energetskog razvoja i zakonodavnom okviru o energiji, korištenje obnovljivih izvora energije (uključujući vjetar, Sunce, vodu, biomasu i geotermalnu energiju) definirano je kao poseban nacionalni interes.

Geotermalni potencijal Republike Hrvatske je indiciran s više od 25 prirodnih termalnih izvora i dokazan s više od 4.000 dubokih bušotina izbušenih tijekom istraživanja nafte i plina u drugoj polovici 20. stoljeća. Međutim, još uvijek nema cjelovitog pregleda geotermalnog potencijala Hrvatske, što usporava daljnji razvoj u tom području. Razvojem tehnologija korištenja geotermalne energije ovaj potencijal postaje sve zanimljiviji i nema opravdanih razloga da ga se ne iskoristi.

S obzirom na geološka svojstva i geotermalni potencijal, Hrvatska se općenito može podijeliti na dva područja:

 • Panonski bazen – područje s najviše potencijala u pogledu geotermalne energije s prosječnim vrijednostima geotermalnog gradijenta većim od 40 °C/km koje lokalno dosežu vrijednosti veće od 70 °C/km, dok se vrijednosti gustoće toplinskog toka kreću od 60 do više od 100 mW/m2. Budući da su vrijednosti geotermalnog gradijenta u panonskom području znatno veće od europskog prosjeka, očekuje se otkrivanje novih geotermalnih resursa.
 • Dinaridi – u usporedbi s Panonskim bazenom, ovo područje ima niski geotermalni potencijal, ali je još uvijek nedovoljno istraženo. Vrijednosti geotermalnog gradijenta kreću se između 10 i 30 °C/km, a vrijednosti gustoće toplinskog toka između 20 i 60 mW/m2.

Ovim Pozivom na dostavu projektnih prijedloga financiraju se projekti koji se odnose se na programsko fokusno područje Obnovljivi izvori energije, a koje predlažu subjekti hrvatskog javnog ili privatnog sektora, komercijalne ili nekomercijalne organizacije, kao i nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe. Očekivani ishod projekata je povećana proizvodnja energije iz obnovljivih izvora. Očekivani neposredni rezultati su povećanje instaliranog kapaciteta obnovljivih izvora energije i ojačani kapaciteti za upravljanje i promicanje obnovljivih izvora energije. Također se očekuje da će projekti pridonijeti smanjenju emisije CO2 i povećanoj sigurnosti opskrbe.

Poziv podržava projektne prijave u sklopu kojih se planira razviti baza podataka duboke geotermalne energije. Cilj ovog Poziva je povećanje znanja o geotermalnim potencijalima dubokih geotermalnih izvora u Republici Hrvatskoj kako bi se unaprijedio razvoj projekata iskorištavanja geotermalne energije. Poziv će podržati stvaranje javne baze podataka o dubokim geotermalnim resursima u Hrvatskoj.

ODLUKA O FINANCIRANJU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ulozi Upravitelja Programa „Energija i klimatske promjene“ nakon provedenog postupka provjere i odabira projekata u okviru Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izrada baze podataka duboke geotermalne energije“, ukupne vrijednosti 200.000,00 EUR, 22. rujna 2022. donijelo je Odluku o financiranju. Slijedom Odluke o financiranju s odabranim prijaviteljem bit će sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Odluku o financiranju možete preuzeti na sljedećoj poveznici.

OBAVIJEST O ZATVARANJU POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Poziv na projektnih prijedloga Izrada baze podataka duboke geotermalne energije“  zatvoren je za prijave 27. svibnja 2022. u 12.00 po srednjoeuropskom vremenu, sukladno odredbama objavljenog Poziva.

Dokumenti i obrasci

Poziv na dostavu projektnih prijedloga (pdf.)

Prijavni obrazac (offline)

Obrasci:

 1. Izjava prijavitelja/projektnog partnera (Obrazac 1)
 2. Komunikacijski plan (Obrazac 2)
 3. Izjava o partnerstvu (Obrazac 3)
 4. Izjava o primljenim potporama male vrijednosti (Obrazac 4)
 5. Izjava o kategoriji poduzeća (Obrazac 5)

Informacije za prijavitelje projekata (pdf.)

 1. Nacrti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (za proračunske i neproračunske korisnike)
 2. Nacrt Partnerskog sporazuma
 3. Obrazac za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti
 4. Obrazac za ocjenu kvalitete
 5. Program dodjele državnih potpora za provedbu Programa „Energija i klimatske promjene“
 6. Program dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) za provedbu Programa „Energija i klimatske promjene“


Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu