Katolička osnovna škola u Požegi objavljuje Poziv na dostavu ponuda za Sustav za biljke u okviru projekta „Ready-STEM-Grow“

Katolička osnovna škola u Požegi objavljuje Poziv na dostavu ponuda za Sustav za biljke u okviru projekta „Ready-STEM-Grow“

Sukladno odredbama Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi iz Smjernica za upravljanje i financijsko praćenje provedbe projekta za nositelje projekta, od lipnja 2022. godine, naručitelj Katolička osnovna škola u Požegi, Ulica pape Ivana Pavla II. 6, 34000 Požega, provodi postupak nabave radi sklapanja ugovora o nabavi Sustava za biljke u okviru projekta „Ready-STEM-Grow“ koji se financira iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Cjelokupan tekst poziva i pripadajuća dokumentacija nalazi se na sljedećim poveznicama:Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu