Pregled natječaja

Napomena:

indikativni plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP-ova) sadrži popis poziva na dostavu projektnih prijedloga i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija.

Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu