Podnošenje prigovora

Podnošenje prigovora

Prigovori se podnose elektroničkim putem (scan potpisanog dokumenta) na adresu elektroničke pošte: prigovori.nft@mrrfeu.hr

 • Prigovor mora sadržavati najmanje sljedeće:
   podatke o prijavitelju (ime/naziv, adresa, OIB),
   naziv Poziva,
   razloge prigovora,
   potpis prijavitelja ili ovlaštene osobe prijavitelja,
   ako je primjenjivo, punomoć za podnošenje prigovora,
   pečat prijavitelja,
   dokumentaciju kojom dokazuje navode iznijete u prigovoru.

Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu